CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM - 30 Hàng Chuối Hà Nội  
NỘI DUNG VĂN BẢN
 
Thuộc tính văn bản Văn bản liên quan Download văn bản Bản in

VĂN BẢN SỐ  1041/TCCB-LĐ
NGÀY 02  THÁNG 03 NĂM 2005
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
V/v hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới

Kính gửi:  Các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty.

Thực hiện Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư Liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên bộ Nội vụ và Tài chính hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới trong Tổng Công ty như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng: Các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty.

2. Đối tượng áp dụng bao gồm:

- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

- Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ; nhân viên thừa hành, phục vụ và công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

II. NGUYÊN TẮC CHUYỂN XẾP LƯƠNG CŨ SANG LƯƠNG MỚI

1. Việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải theo công việc hiện được giao, theo chức vụ đang đảm nhận.

Căn cứ để chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh là tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật; đối với viên chức, nhân viên là tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng là hạng doanh nghiệp hiện xếp.

2. Căn cứ vào ngạch, bậc lương của thang lương, bảng lương hiện xếp để chuyển sang ngạch, bậc lương tương ứng của thang lương, bảng lương mới.

3. Khi chuyển xếp lương cũ sang lương mới không kết hợp nâng ngạch viên chức, không kết hợp nâng bậc lương, không xếp lương vào hạng cao hơn hạng của đơn vị.

4. Phương án chuyển xếp lương mới phải được cấp có thẩm quyền quyết định trước khi thực hiện.

III. CHUYỂN XẾP LƯƠNG CŨ SANG LƯƠNG MỚI

A.  Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng Công ty:

1. Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị thành viên đang xếp lương theo hạng doanh nghiệp thì chuyển xếp như sau:

Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị thành viên đang xếp hạng I, hạng II, hạng III thì chuyển bậc 1 cũ vào bậc 1 mới, bậc 2 cũ vào bậc 2 mới theo công ty hạng I, hạng II, hạng III theo bảng sau:

Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị thành viên mới chia tách từ Bưu điện các tỉnh Cần Thơ, Đắc Lắc, Lai Châu cũ chuyển bậc 1 cũ vào bậc 1 mới, bậc 2 cũ vào bậc 2 mới theo hạng doanh nghiệp như sau: trường hợp đang hưởng hạng I thì bảo lưu hạng I; đang hưởng hạng II hoặc bổ nhiệm mới thì hưởng hạng II cho đến khi đơn vị được xếp hạng doanh nghiệp theo quy định mới.

2. Đối với viên chức, nhân viên đang xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ thì chuyển xếp như sau:

a) Đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên thừa hành, phục vụ căn cứ vào ngạch, bậc lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ hiện xếp để chuyển ngang vào ngạch, bậc lương mới của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ theo phụ lục số 1, phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian nâng bậc lần sau tính từ ngày được xếp bậc lương cũ.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B chuyên viên Tiền lương phòng TCCB-LĐTL, Bưu điện tỉnh X đang hưởng lương bậc 6, hệ số 2,98, ngạch chuyên viên của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ở doanh nghiệp cũ nay chuyển xếp ngang vào  bậc 6, hệ số 3,89, ngạch chuyên viên của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ mới.

Ví dụ: Bà Lê Thị D là nhân viên văn thư Bưu điện tỉnh Y đang hưởng lương bậc 3, hệ số 1,40, ngạch nhân viên văn thư, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ở doanh nghiệp cũ nay chuyển xếp ngang vào bậc 3, hệ số 1,71, ngạch nhân viên văn thư, bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ mới.

- Đối với viên chức có trình độ cao đẳng được tuyển dụng mới vào làm công việc ngạch cán sự, kỹ thuật viên hoặc đang xếp bậc 1 của ngạch cán sự, kỹ thuật viên thì chuyển xếp vào bậc 2 của ngạch cán sự, kỹ thuật viên theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ mới. 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có trình độ cao đẳng điện tử viễn thông, Công ty X đang hưởng lương bậc 1, hệ số 1,46, ngạch cán sự, kỹ thuật viên nay chuyển xếp sang lương mới bậc 2, hệ số 1,99, ngạch cán sự, kỹ thuật viên .

b) Đối với viên chức đang hưởng phụ cấp chức vụ thì chuyển xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ như sau:

- Các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc đơn vị thành viên được hưởng phụ cấp giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo hạng doanh nghiệp đơn vị đang xếp theo bảng sau:

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B giữ chức vụ Trưởng phòng TCCB-LĐTL Bưu điện tỉnh X (doanh nghiệp hạng I) đang hưởng lương bậc 2, hệ số 3,54, ngạch chuyên viên chính và phụ cấp chức vụ hệ số 0,4  nay chuyển xếp sang lương mới hưởng lương bậc 2, hệ số 4,33, ngạch chuyên viên chính và phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 .

- Các chức danh khác đang được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Công ty về phụ cấp chức vụ, ban hành sau khi được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Điện báo - điện thoại,  Bưu điện tỉnh X (doanh nghiệp hạng I) đang hưởng lương bậc 4, hệ số 2,50, ngạch chuyên viên và phụ cấp chức vụ hệ số 0,25 (theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/TT-TCBĐ ngày 14/03/1994 của Tổng cục Bưu điện) nay chuyển xếp sang lương mới hưởng lương bậc 4, hệ số 3,27, ngạch chuyên viên còn hệ số phụ cấp chức vụ sẽ thực  hiện theo hướng dẫn của Tổng Công ty về phụ cấp chức vụ, ban hành sau khi được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận.

Các trường hợp trên khi thôi giữ chức vụ thì không hưởng phụ cấp chức vụ.

c) Đối với trường hợp CBCNV hiện được xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và đang thực hiện công việc của viên chức chuyên môn nghiệp vụ nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo Bản tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 377/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 09/11/2001 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, cụ thể :

- Viên chức chuyên môn nghiệp vụ đang xếp lương ngạch chuyên viên, kỹ sư, chuyên viên chính, kỹ sư chính nhưng chưa đủ tiêu chuẩn của ngạch đang xếp ;

- Viên chức chuyên môn nghiệp vụ xếp lương ngạch cán sự, kỹ thuật viên nhưng chưa đủ tiêu chuẩn của ngạch đang xếp .

Đối với các trường hợp này thì đơn vị tạm chuyển ngang vào ngạch, bậc lương mới tương ứng nhưng đơn vị cần đặt ra thời hạn cụ thể (tối đa không quá 5 năm) để viên chức đó phấn đấu đạt tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, sau thời hạn trên nếu không đạt tiêu chuẩn chức danh thì phải xếp lại lương theo đúng quy định. Trường hợp viên chức có tuổi đời từ 55 tuổi trở lên đối với Nam, 50 tuổi đối với Nữ thì không phải trả nợ trình độ.

4. Đối với công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

a) Đối với các chức danh công nhân kỹ thuật viễn thông và công nhân viên bưu chính viễn thông chuyển xếp lương mới như sau:

- Đối với các chức danh đang xếp theo thang lương 7 bậc cũ A.18 ngành kỹ thuật viễn thông chuyển xếp ngang sang thang lương 7 bậc mới A. 1-7. Kỹ thuật viễn thông theo phụ lục số 3  kèm theo;

Ví dụ: Ông Trần Văn C là công nhân vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây thuê bao thuộc Công ty Điện báo - Điện thoại, Bưu điện tỉnh Y đang hưởng lương bậc 4, hệ số 1,78, nhóm 1, thang lương A.18 Kỹ thuật viễn thông cũ nay chuyển xếp ngang sang hưởng lương bậc 4, hệ số 2,55, nhóm 1, thang lương A.1-7. Kỹ thuật viễn thông mới.

- Đối với các chức danh đang xếp theo bảng lương 5 bậc cũ B.17 Công nhân viên bưu chính viễn thông chuyển xếp ngang sang bảng lương 5 bậc mới B.9 Công nhân viên bưu chính viễn thông theo phụ lục số 4 kèm theo;

Ví dụ: Bà Trần Thị B là điện thoại viên cấp 2, Bưu điện tỉnh Y đang hưởng lương bậc 2, hệ số 1,82, ngạch khai thác điện thoại cấp 2, bảng lương B.17 cũ nay chuyển xếp ngang sang chức danh điện thoại viên bậc 2, hệ số 2,39, ngạch khai thác điện thoại cấp 2, bảng lương B.9 mới.

Riêng đối với các trường hợp đang làm công việc tiếp thị, mua, bán sản phẩm và dịch vụ; giao nhận sản phẩm chuyển phát nhanh do trước đây chưa có chức danh nên đơn vị vận dụng xếp lương vào các thang, bảng lương khác nhau thì tạm thời chuyển xếp ngang sang lương mới. Khi Tổng Công ty ban hành tiêu chuẩn chức danh sẽ hướng dẫn cụ thể việc chuyển xếp lương mới cho các đối tượng trên vào bảng lương mới B.9 Công nhân viên bưu chính viễn thông.

b) Đối với các chức danh công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh khác thì căn cứ vào bậc lương hiện xếp chuyển ngang sang bậc của thang lương, bảng lương mới theo hướng dẫn tại phụ lục số 5 kèm theo.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị C  là công nhân sửa chữa điện cơ quan, Bưu điện tỉnh Y đang hưởng lương bậc 2, hệ số 1,47, nhóm 1, bảng lương A.1 cũ, ngành cơ khí, điện, điện tử nay chuyển xếp ngang sang  hưởng lương bậc 2, hệ số 1,83, nhóm  1, bảng lương A.1-6 Cơ khí, điện, điện tử- tin học mới .

Một số trường hợp cần lưu ý:

- Đối với bảng lương công nhân lái xe B.12 mới do có số bậc lương nhiều hơn bảng lương cũ (4 bậc so với 3 bậc) thì chuyển ngang sang bậc lương mới. Trường hợp đang xếp bậc lương cuối cùng (3/3 cũ) từ 3 năm trở lên thì đơn vị xem xét chuyển vào bậc lương mới cao hơn liền kề (4/4 mới);

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B  là công nhân lái xe con (4 chỗ), Bưu điện tỉnh Y hưởng lương bậc 3, hệ số 2,73, bảng lương công nhân lái xe B.15 cũ đã 4 năm, nay chuyển xếp  sang  hưởng lương bậc 4, hệ số 3,60, bảng lương công nhân lái xe B.12 mới .

- Đối với nhân viên tuần tra, canh gác, bảo vệ doanh nghiệp chuyển xếp như sau:

+ Nếu đang xếp lương ngạch nhân viên bảo vệ, bảng lương nhân viên bán vé, bảo vệ trật tự tại các điểm sinh hoạt văn hóa công cộng, bến xe, nhà ga, bến cảng cũ B.20, nhóm II hoặc ngạch nhân viên bảo vệ, tuần tra, canh gác, bảng lương công nhân viên giao nhận hàng hóa cũ B.16 thì chuyển xếp ngang vào ngạch nhân viên bảo vệ, nhóm 2,  bảng lương B.13 mới;

 Ví dụ: Ông Nguyễn Hữu B  là nhân viên bảo vệ, Công ty Y đang hưởng lương bậc 3, hệ số 2,07, ngạch bảo vệ tuần tra, canh gác, bảng lương công nhân viên giao nhận hàng hóa cũ B.16 nay chuyển xếp sang hưởng lương bậc 3, hệ số 2,40, ngạch nhân viên bảo vệ, nhóm 2, bảng lương mới B.13.

+ Nếu đang xếp lương theo nhân viên văn thư của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ cũ thì chuyển xếp vào chức danh nhân viên bảo vệ của bảng lương B.13 mới: bậc 1, bậc 2, bậc 3 cũ vào bậc 1 mới; bậc 4, bậc 5, bậc 6 cũ vào bậc 2 mới; bậc 7, bậc 8 cũ vào bậc 3 mới; bậc 9, bậc 10 cũ vào bậc 4 mới; bậc 11, bậc 12 cũ vào bậc 5 mới.

 Ví dụ: Ông Phạm Văn C  là nhân viên bảo vệ, Công ty Y đang hưởng lương bậc 7,  hệ số 1,76, ngạch nhân viên văn thư của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ cũ nay chuyển xếp  sang  hưởng lương bậc 3, hệ số 2,40, ngạch nhân viên bảo vệ, nhóm  2, bảng lương mới B.13 .

5.  Đối với nhân viên y tế đang làm việc tại y tế cơ sở, giáo viên đang làm việc tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc các đơn vị thành viên đang xếp lương theo hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm l993 của Chính phủ thì chuyển xếp ngang sang ngạch, bậc lương mới theo hệ thống thang lương, bảng lương trong các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, cụ thể như sau:

a) Các chức danh bác sỹ, giáo viên có trình độ đại học và tương đương chuyển xếp vào chức danh chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư của bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

b) Các chức danh y sỹ, giáo viên có trình độ trung cấp chuyển xếp vào chức danh cán sự, kỹ thuật viên của bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

c) Các chức danh y tá, giáo viên có trình độ sơ cấp chuyển xếp vào chức danh nhân viên văn thư của bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ.

B. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Công ty:

1. Đối với nghiên cứu viên, nhân viên y tế, giáo viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Công ty (bao gồm: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Công nhân Bưu điện I, II, III, Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Bưu điện II, Bệnh viện Điều dưỡng - PHCN BĐ I, II ) trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu, khám chữa bệnh  đang xếp lương theo bảng lương khoa học - kỹ thuật, y tế, giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm l993 của Chính phủ thì chuyển xếp lương mới theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ (Bảng 3, Mục A3, A2, A1, B, C).

Căn cứ vào hệ số lương cũ và thời gian giữ bậc lương cũ, chuyển vào ngạch chức danh hiện giữ và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo các bảng chuyển xếp lương ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Tài Chính hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ví dụ: Ông Hoàng Văn A là giảng viên chính Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã xếp lương cũ bậc 9/9, hệ số 5,60 từ ngày 01/9/2004. Ông A được chuyển xếp lương mới từ 01/10/2004 vào bậc 8/8, hệ số 6,78 ngạch giảng viên chính và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 5 %. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung lần sau của ông A được tính từ 01/9/2004.

2. Đối với cán bộ CNVC làm việc tại các phòng, ban chức năng, nhân viên thừa hành, phục vụ và các chức danh khác của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Công ty (Phòng Kế toán, Tổ chức hành chính…) không trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu, khám chữa bệnh đang xếp lương theo hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm l993 của Chính phủ thì chuyển xếp ngang sang ngạch, bậc lương mới theo hệ thống thang lương, bảng lương trong các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ theo  mục A, phần III của công văn này.

3. Riêng các chức danh đang giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp (Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng phó khoa, phòng và tương đương), Tổng Công ty sẽ hướng dẫn xếp hệ số phụ cấp chức vụ, sau   khi các Bộ quản lý chuyên ngành (Bộ Khoa học- Công nghệ, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế) có Thông tư hướng dẫn.

C. Thời  điểm thực hiện lương mới:

1. Thời điểm thực hiện hệ số tiền lương mới để làm căn cứ đóng BHXH tính từ 01/10/2004. Đơn vị thực hiện truy nộp bảo hiểm xã hội theo lương mới từ ngày 01/10/2004.

Riêng đối với các trường hợp sau ngày 01/10/2004 có sự thay đổi hệ số lương cũ (tăng hoặc giảm hệ số lương) thì thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới để truy nộp BHXH như sau:

- Từ ngày 01/10/2004 đến thời điểm thay đổi hệ số lương cũ, chuyển xếp hệ số lương cũ sang lương mới để làm căn cứ truy nộp bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/10/2004 đến thời điểm thay đổi hệ số lương cũ;

 - Từ thời điểm thay đổi hệ số lương cũ cho đến ngày chuyển xếp lương cũ sang lương mới, thì căn cứ hệ số lương đã thay đổi chuyển xếp sang hệ số lương mới và truy nộp BHXH kể từ thời điểm thay đổi hệ số lương cũ.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn D là chuyên viên Phòng Viễn thông, Bưu điện tỉnh X đang hưởng lương ngạch chuyên viên, ngày 15/12/2004 ông D được nâng lương từ bậc 2, hệ số 2,02 lên bậc 3, hệ số 2,26. Chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với ông D như sau: Từ 01/10/2004 đến 15/12/2004 chuyển sang lương mới hưởng lương bậc 2, ngạch chuyên viên, hệ số 2,65 để truy nộp BHXH trong khoảng thời gian từ 01/10/2004 đến 15/12/2004; từ 15/12/2004 chuyển xếp lương sang bậc 3 lương mới, hệ số 2,96 để truy nộp BHXH từ 15/12/2004.

2. Việc trả lương đối với CBCNV thực hiện theo đơn giá tiền lương được duyệt và quy chế trả lương của đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc triển khai chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với các đơn vị thành viên Tổng Công ty thực hiện như sau:

a) Giám đốc đơn vị thành viên căn cứ hướng dẫn của Nhà nước và Tổng Công ty thực hiện các nội dung sau :

- Thành lập Hội đồng chuyển xếp lương cũ sang lương mới do Giám đốc đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng với thành phần và nhiệm vụ quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổng Giám đốc uỷ quyền cho Giám đốc đơn vị thành viên phê duyệt phương án chuyển xếp lương cũ sang lương mới của đơn vị sau khi phương án đã được Hội đồng chuyển xếp lương đơn vị thông qua và công bố công khai trong đơn vị. Quyết định xếp lương mới đối với công nhân, viên chức, nhân viên trong công ty theo phân cấp quản lý xếp lương (theo Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị).

- Đề nghị Tổng Công ty quyết định chuyển xếp lương đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị và các trường hợp đơn vị không được phân cấp xếp lương ;

- Báo cáo Tổng Công ty kết quả chuyển xếp lương cũ sang lương mới của đơn vị. Nội dung báo cáo gồm:

+ Phương án chuyển xếp lương cũ sang lương mới của đơn vị đã được Giám đốc phê duyệt (theo mẫu số l). Đề nghị chuyển xếp lương đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị và các trường hợp không được phân cấp xếp lương (theo mẫu số 2A và 2B).

+ Đánh giá chung kết quả chuyển xếp lương cũ sang lương mới của đơn vị ;

+ Tổng hợp phương án chuyển xếp lương cũ sang lương mới của đơn vị (theo mẫu số 3);

+ Kiến nghị với Tổng Công ty, Nhà nước những vấn đề cần giải quyết trong quá trình chuyển xếp lương cũ sang lương mới.

Báo cáo kèm theo các biểu mẫu 1,2,3 (gồm cả dạng văn bản và dạng file Microft Word & Exel) gửi về Tổng Công ty theo địa chỉ: Ban TCCB-LĐ, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Fax 04.8229909. E-mail: lylh@vnpt.com.vn; giangpm@vnpt.com.vn .  

b) Tổng Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định chuyển xếp lương đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị và các trường hợp đơn vị không được phân cấp xếp lương.

- Yêu cầu Giám đốc đơn vị chuyển xếp lại lương đối với những trường hợp chuyển xếp không đúng quy định của Nhà nước và Tổng Công ty.

2. Các đơn vị hoàn thành việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới trước ngày 01/07/2005.

3. Các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp có thể vận dụng hướng dẫn này để thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với CBCNV trong đơn vị.

Việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới là chủ trương lớn của Nhà nước, liên quan đến quyền lợi của toàn thể CBCNV trong đơn vị. Vì vậy Tổng Công ty yêu cầu Giám đốc các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp để lập kế hoạch, phương án triển khai đúng tiến độ và quy định của Nhà nước, Tổng Công ty.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Tổng Công ty (Ban TCCB-LĐ) để nghiên cứu, giải quyết.

                                    K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
                         TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
                               PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
                              Đã ký: Lê Anh Đức
 
Chú ý: Các Phụ lục và các bảng mẫu số ở mục download file của văn bản này.