CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM - 30 Hàng Chuối Hà Nội  
NỘI DUNG VĂN BẢN
 
Thuộc tính văn bản Văn bản liên quan Download văn bản Bản in

VĂN BẢN SỐ 779/TĐ-CĐBĐ
NGÀY 31 THÁNG 10  NĂM 2006
CỦA CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
V/v Hướng dẫn công tác khen thưởng công đoàn năm 2006

Kính gửi: Công đoàn các đơn vị trực thuộc CĐBĐVN

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26-5-2004 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn và Thông tri số 97/ TTr-TLĐ ngày 03/9/2004 của TLĐLĐVN hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn .

Để động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông; Chỉ thị liên tịch của Tập đoàn BCVTVN và Công đoàn Bưu điện Việt Nam về công tác thi đua khen thưởng năm 2006. Công đoàn Bưu điện Việt Nam hướng dẫn công tác khen thưởng thành tích về tổ chức phong trào CNVC hoạt động công đoàn năm 2006 như sau:

I. KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN

A. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a- Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 4 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX);

b- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

2. Danh hiệu Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên xuất sắc được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a- Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của đơn vị, cơ quan;

b- Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động;

c- Là tập thể lao động tiên tiến trở lên (đối với doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành chính, sự nghiệp, Công ty Liên doanh, cổ phần có vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).

3. Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a- Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở được quy định tại các Điều 15, 16, 18  (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX); có từ 80% trở lên Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên đạt xuất sắc;

b- Bảo đảm thu, chi, quản lý tài chính công đoàn đúng quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Công đoàn BĐVN.

c- Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên (đối với doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành chính, sự nghiệp công ty liên doanh, cổ phần có vốn góp của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam).

4. Tiêu chuẩn Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

a. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn được xét tặng cho Công đoàn cơ sở  trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở đạt các tiêu chuẩn sau:

-  Đã được tặng Cờ thi đua của Công đoàn Bưu điện Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 2 năm liên tục, là tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua của hệ thống Công đoàn; Góp phần để đơn vị chuyên môn năm 2006 được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Bưu chính Viễn thông trở lên.

-  Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

b. Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn được xét tặng cho Công đoàn cấp trên cơ sở đạt các tiêu chuẩn sau:

-  Đã được tặng Cờ thi đua của Công đoàn Bưu điện Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 3 năm liên tục (trong dó có năm đề nghị), là tập thể xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu các phong trào thi đua ở từng cấp trong hệ thống Công đoàn. Góp phần để đơn vị chuyên môn năm 2006 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Bưu chính Viễn thông trở lên.

-  Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua hoặc chuyên đề hoạt động công đoàn năm 2006 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5. Tiêu chuẩn Cờ thi đua của Công đoàn Bưu điện Việt Nam:

a. Cờ thi đua của Công đoàn Bưu điện Việt Nam được xét tặng cho Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở đạt các tiêu chuẩn sau:

- Là tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua của Công đoàn Bưu điện VN. Góp phần để đơn vị chuyên môn năm 2006 được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn BCVTVN trở lên.

- Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề của Công đoàn Bưu điện Việt Nam;

b. Cờ thi đua của Công đoàn Bưu điện Việt Nam được xét tặng cho Công đoàn cấp trên cơ sở đạt các tiêu chuẩn sau:

- Là tập thể đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu các phong trào thi đua của Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Góp phần để đơn vị chuyên môn năm 2006 được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN trở lên.

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua hoặc chuyên đề hoạt động của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

6. Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn:

a/.  Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức, có tác dụng nêu gương và ảnh hưởng tốt trong hệ  thống Công đoàn;

-  Là tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua của Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Góp phần để đơn vị chuyên môn năm 2006 được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Bưu chính Viễn thông trở lên.

b/ Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong hệ thống Công đoàn;

-  Đã được tặng Bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam hoặc Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 3 năm trở lên (trong đó có năm đề nghị); Là cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công đoàn.

7.  Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam:

a/.  Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động của Công đoàn Bưu điện VN;

- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc tiêu biểu liên tục từ 3 năm trở lên; Góp phần để đơn vị chuyên môn năm 2006 được tặng thưởng Bằng khen của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trở lên.

b/ Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam  tặng cho cá nhân đạt  các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích  xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong công nhân viên chức lao động của ngành;

- Đã được tặng giấy khen của Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện VN, đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc liên tục 3 năm trở lên, trong đó có một năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở;

8. Tiêu chuẩn Giấy khen:

a/ Giấy khen của Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam, tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau :

 - Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX;

-  Là tập thể điển hình của đơn vị; Góp phần để đơn vị chuyên môn năm 2006 được tặng thưởng Giấy khen của Thủ trưởng, Giám đốc đơn vị trở lên.

b/ Giấy khen của Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam, tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 4 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam  khoá IX);

- Là điển hình tiêu biểu của đơn vị;

B.  HÌNH THỨC VÀ PHÂN CẤP XÉT KHEN THƯỞNG:

1. Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sớ:

a. Công nhận danh hiệu Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên và đoàn viên công đoàn đạt tiêu chuẩn xuất sắc;

b. Biểu dương khen thưởng cho Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên và đoàn viên công đoàn đạt thành tích xuất sắc tiêu tiểu.

 2. Công đoàn  cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam:

 Công nhận Danh hiệu Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên và cán bộ, đoàn viên đạt tiêu chuẩn xuất sắc;

3. Công đoàn cấp trên  cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam:

a. Công nhận Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc;

b. Tặng Giấy khen cho Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn cơ sở trực thuộc và cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu.

C.SỐ LƯỢNG ĐỀ NGHỊ XÉT  KHEN THƯỞNG CHO CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VN VÀ CÁ NHÂN:

1. Cờ Công đoàn hoạt động xuất sắc nhất của Tổng Liên đoàn LĐVN:

Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc cấp trên cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam: Theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn tại Thông tri số 97/TTr-TLĐ, Công đoàn Bưu điện Việt Nam sẽ xét chọn đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Cờ cho Công đoàn các đơn vị đạt thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trong số các đơn vị đạt các tiêu chuẩn như đã nêu ở mục 4 phần A, số lượng đề nghị từ 7 đến 8 cờ. Đồng thời xem xét hiệp y với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố cho các đơn vị đủ tiêu chuẩn, khi được Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị hiệp y để đồng trình Tổng Liên đoàn xét tặng Cờ.

2. Cờ Công đoàn hoạt động xuất sắc của Công đoàn Bưu điện Việt Nam

- Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện VN, đạt được các tiêu chuẩn như đã nêu ở mục 5a  phần A.

-  Đối với Công đoàn  cơ sở trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở: đạt các tiêu chuẩn như đã nêu ở mục 5b phần A.(số lượng như  nêu ở mục 1 phần D)

3. Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

a/ Tập thể: Gồm các cấp Công đoàn từ Công đoàn cơ sở trở lên. 

 Công đoàn Bưu điện Việt Nam xét chọn các đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong  số những đơn vị đạt các tiêu chuẩn như đã nêu ở mục 6b phần A để trình Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen, số lượng không quá 1% số công đoàn cơ sở trong ngành.

 b/ Cá nhân: Gồm cán bộ, đoàn viên công đoàn.

 Công đoàn Bưu điện Việt Nam xét chọn các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong  số những cá nhân đạt các tiêu chuẩn như đã nêu ở mục 6a phần A để trình

Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen, số lượng không quá 0,02% tổng số cán bộ, đoàn viên.

4. Bằng khen của BCH Công đoàn Bưu điện Việt Nam:

a. Cá nhân: Công đoàn Bưu điện Việt Nam xét chọn  những cá nhân (số lượng quy định ở mục 2 phần D) đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số những cá nhân đạt các tiêu chuẩn như đã nêu ở mục 7a phần A để  tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

b. Tập thể:

- Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam xét chọn những đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong số những đơn vị đạt các tiêu chuẩn như đã nêu ở mục 7b phần A để tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

- Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn Bộ phận trực thuộc công đoàn cơ sở, Công đoàn Bưu điện Việt Nam xét chọn (số lượng quy định ở mục 1 phần D) những đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong  số những đơn vị đạt các tiêu chuẩn như đã nêu ở mục 7b phần A để tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

D.SỐ LƯỢNG ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG CHO CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ, CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN THUỘC  CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC CĐBĐVN  VÀ CÁ NHÂN

1. Đối với tập thể:

a. Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở: Mỗi Công đoàn cấp trên cơ sở  bình quân 8 đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc được đề nghị Công đoàn Bưu điện VN tặng thưởng 01 Cờ và 01 Bằng khen (số lẻ từ 4 đến 5 Công đoàn cơ sở được thêm 01 Bằng khen, số lẻ từ 6-7 đơn vị được thêm 01 Cờ).

b. Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở: Mỗi Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn BĐVN, bình quân 4 đơn vị công đoàn bộ phận trực thuộc được đề nghị Công đoàn Bưu điện Việt Nam tặng thưởng 01Bằng khen (số lẻ từ 2 đến 3 Công đoàn bộ phận được thêm 01 Bằng khen)

2.  Đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn:

Số lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn, đơn vị đề nghị Công đoàn BĐVN (trong đó có đề nghị Tổng Liên đoàn LĐVN) xét khen thưởng thành tích hoạt động công đoàn xuất sắc toàn diện trong năm 2006, căn cứ vào số lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn của đơn vị (Công đoàn cấp trên cơ sở hoặc công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn BĐVN) được đề nghị Tổng Liên đoàn LĐVN hoặc Công đoàn BĐVN khen thưởng thành tích năm 2006, theo bảng sau:

- Số lượng cá nhân đề nghị khen thưởng thành tích công đoàn năm 2006, phải có trên 40% số người là chuyên viên, nhân viên trực tiếp công tác, SXKD trên tổng số người được đề nghị. 

3.  Đối với cán bộ chuyên trách công đoàn chuẩn bị nghỉ hưu:

Cán bộ chuyên trách công đoàn, Uỷ viên BCH công đoàn cấp trên cơ sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Bưu điện Việt Nam liên tục từ hai nhiệm kỳ trở lên, có thời gian công tác đến tháng 8/2006, nghỉ chế độ, được đề nghị khen thưởng ngoài số lượng đã nêu ở trên.

E.  NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG:

a. Các đơn vị tiến hành bình xét, đề nghị khen thưởng từ dưới lên, chọn các cá nhân thực sự tiêu biểu theo số lượng nêu trên, lập danh sách đề nghị công đoàn Bưu điện VN xét khen thưởng, sắp xếp theo thứ tự thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trở xuống. Công đoàn Bưu điện VN khi xét duyệt căn cứ vào danh hiệu công đoàn đơn vị được khen thưởng, tiêu chuẩn và số lượng nêu trên, lấy từ trên xuống cho đến đủ số lượng theo quy định. (Có thể số được khen bằng hoặc ít hơn số lượng nêu trên, lấy tiêu chuẩn là chủ yếu, để đảm bảo người được khen thưởng thực sự xuất sắc tiêu biểu, có tác dụng động viên giáo dục nêu gương);

b. Việc xét đề nghị khen thưởng thực hiện nguyên tắc công khai, so sánh, tập trung dân chủ, căn cứ vào 4 tiêu chuẩn đã nêu trên các đơn vị báo cáo kết quả đạt được, đề nghị khen thưởng năm 2006. Các Ban, Văn phòng thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm tham gia nhận xét đề nghị khen thưởng. Ban Thi đua - Tuyên truyền Công đoàn Bưu điện Việt Nam tổng hợp, có đối chiếu với kết quả theo dõi của chuyên môn, lấy kết quả tổng hợp từ cao xuống để xếp loại, căn cứ vào số lượng các hình thức khen thưởng được duyệt, trình Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam  xét quyết định khen thưởng;

 Việc đánh giá xem xét chủ yếu dựa trên cơ sở hoạt động công đoàn góp phần:

+ Hoàn thành vượt mức chương trình nhiệm vụ công tác, kế hoạch Sản xuất kinh doanh;

+ Tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của đơn vị năm 2006, so với năm 2005 của đơn vị và so với tốc độ tăng trưởng bình quân của các đơn vị có điều kiện, hoàn cảnh, thuận lợi, khó khăn tương đương.

c. Đối với khen thưởng cá nhân, thực hiện nguyên tắc một người chỉ được đề nghị một cấp khen thưởng, nếu đã đề nghị Bộ Bưu chính viễn thông, Tập đoàn BCVTVN khen thưởng thì không đề nghị CĐBĐVN khen nữa, do đó khi lập danh sách các đơn vị  phải bảo đảm nguyên tắc này.

Việc tặng thưởng Cờ của Công đoàn Bưu điện VN cho Công đoàn cơ sở hoạt động xuất sắc trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở (thay cho cờ uỷ nhiệm trước đây), giao cho Công đoàn cấp trên cơ sở xét duyệt trên cơ sở thành tích đạt được theo 4 nội dung hoạt động và tiêu chuẩn đã nêu trên, với số lượng qui định; Lập danh sách và tóm tắt thành tích kèm theo tờ trình gửi về Công đoàn Bưu điện VN để xét, quyết định tặng thưởng, đơn vị thêu cờ theo mẫu sau:
II. ĐỀ NGHỊ TẬP ĐOÀN BCVTVN, BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, NHÀ NƯỚC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH 2006 VÀ THÀNH TÍCH  GIAI ĐOẠN

1. Việc bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cán bộ công đoàn chuyên trách của Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện cùng với cán bộ CNVC lao động trong đơn vị, theo Luật Thi đua, khen thưởng và Quy chế khen thưởng thi đua của đơn vị chuyên môn.

2. Lãnh đạo Công đoàn đơn vị, đề nghị Lãnh đạo chuyên môn đơn vị (thông qua Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị) trình Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Bộ Bưu chính, Viễn thông xét tặng Bằng khen về thành tích 2006 và trình Chính phủ tặng Bằng khen, Nhà nước tặng Huân chương lao động cho tập thể và cán bộ công đoàn đủ tiêu chuẩn quy định.

3. Cá nhân làm công tác công đoàn chuyên trách, nếu được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Bằng khen về thành tích năm, được tính là thành tích toàn diện của năm và khi xét thành tích giai đoạn được xét tương đương như Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; nếu được tặng Bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam về thành tích năm, được tính là thành tích toàn diện của năm để xét thành tích giai đoạn.

III. HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

A.Hồ sơ khen thưởng tập thể: 

1. Đối với những đơn vị đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng Cờ, Bằng khen:

-  Báo cáo thành tích hoạt động Công đoàn năm 2006, có xác nhận của tổ chức Đảng, chuyên môn đồng cấp;

 -  Báo cáo thành tích tóm tắt hoạt động Công đoàn năm 2006 (không ký, không đóng dấu, tối đa không quá 03 trang A4);

 -    Biên bản họp Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Công đoàn;

 -   Tờ trình của Ban Thường vụ  (Ban Chấp hành) đề nghị khen thưởng;

2.Đối với những đơn vị đề nghị Công đoàn Bưu điện Việt Nam khen thưởng Cờ, Bằng khen:

-  Báo cáo thành tích hoạt động Công đoàn năm 2006, có xác nhận của tổ chức Đảng, chuyên môn đồng cấp

-  Biên bản họp Ban Thường vụ  (Ban Chấp hành) Công đoàn;

 - Tờ trình của Ban Thường vụ  (Ban Chấp hành) đề nghị khen thưởng;

B. Hồ sơ khen thưởng cá nhân:

-   Biên bản họp xét của Ban Thường vụ,  (Ban Chấp hành) Công đoàn

-  Tờ trình của Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Công đoàn

-  Danh sách cá nhân được đề nghị (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp)

-   Báo cáo thành tích cá nhân, có xác nhận của Công đoàn đơn vị

-  Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (không ký tên, không đóng dấu) không quá 02 trang A4, các cá nhân đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động VN tặng Bằng khen.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhận được văn bản này đề nghị Công đoàn các đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, nguyên tắc và thủ tục đã hướng dẫn để triển khai tổ chức thực hiện.

-  Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích năm 2006 của tập thể gửi về Công đoàn Bưu điện VN (Ban Thi đua – Tuyên truyền) trước ngày 15/12/ 2006;

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích cho cá nhân năm 2006 gửi về Công đoàn Bưu điện Việt  Nam trước ngày 10/02/2007.

- Danh sách các tập thể và cá nhân của các đơn vị đề nghị Công đoàn Bưu điện VN tặng Bằng khen được xếp theo thứ tự thành tích từ cao đến thấp

-  Lưu ý: Các đơn vị gửi thêm 01 bản danh sách đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân qua thư điện tử, địa chỉ: congdoanbdvn@vnpt.com.vn (không gửi báo cáo)

(Căn cứ thời hạn trên nếu các đơn vị gửi hồ sơ về đến CĐBĐVN chậm 3 ngày sẽ giảm mức khen, nếu chậm từ 5 ngày trở lên sẽ không xét khen thưởng).

T.M BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN BĐVN
CHỦ TỊCH
Đã ký: Hoàng Huy Loạt