CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM - 30 Hàng Chuối Hà Nội  
NỘI DUNG VĂN BẢN
 
Thuộc tính văn bản Văn bản liên quan Download văn bản Bản in

CÔNG VĂN SỐ: 873/TT-CĐBĐ
NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2005
CỦA CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
V/v  Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở giai đoạn 2006 - 2010

Kính gửi: Công đoàn các đơn vị thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam
 
Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” giai đoạn 2006 – 2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hoá thông tin, Uỷ ban Thể dục thể thao tại văn bản số 1859/TLĐ ngày 14/9/2005.

 Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam hướng dẫn các công đoàn đơn vị thực hiện như sau:

 I/ MỤC TIÊU

1. Góp phần xây dựng đội ngũ CBCNVC lao động Bưu điện trên nền tảng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh về phẩm chất chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Góp phần “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” theo Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) và kết luận hội nghị Trung ương 10 (khoá IX) của Đảng.

3. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng Văn minh Bưu điện, Văn hoá, cơ quan doanh nghiệp”, tổ chức tốt các phong trào văn hoá, thể thao, và các hoạt động tinh thần khác thu hút đông đảo người lao động tham gia, nâng cao mức hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật, thể thao cho người lao động, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

  II/ NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

- Tuyên truyền sâu rộng trong CNVC Lao động nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII và kết luận nghị quyết Trung ương 10 khoá IX của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; về vai trò, vị trí của văn hoá, thể thao trong đời sống xã hội; Vận động mọi người tự giác tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao chung sức xây dựng đời sống văn hoá trong cộng đồng, góp phần xây dựng con người mới, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chương trình công tác và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lòng yêu nước; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Các Nghị quyết của tổ chức Công đoàn; Tình hình thời sự trong nước và quốc tế ;Truyền thống vẻ vang của Ngành, từ đó nâng cao nhận thức về chính trị trong CNVC lao động.

- Làm tốt công tác tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiến tiến trong công tác, trong sản xuất kinh doanh, trong hoạt động văn hoá, thể thao. Phê phán và đấu tranh kiên quyết với những hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, các tệ nạn xã hội, các âm mưu diễn biến hoà bình.

- Tuyên truyền, vận động thu hút nguồn lực đầu tư cho các hoạt động văn hoá, thể thao theo hướng xã hội hoá các hoạt động văn hoá thể thao theo chủ  trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra.

2. Tăng cường chỉ đạo, đầu tư xây dựng và tổ chức các hoạt động thiết chế văn hoá - thể thao.

- Củng cố, tôn tạo, nâng cấp các cơ sở phục vụ cho hoạt động văn hoá, thể thao hiện có của đơn vị, vận động đông đảo CNVC lao động đến tham gia.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, nội quy quản lý, khai thác các cơ sở văn hoá, thể thao như: phòng truyền thống, tượng đài, thư viện, phòng tập, sân thể thao.

- Trang bị các phương tiện kỹ thuật như: âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, dụng cụ thể thao... từ các nguồn kinh phí của doanh nghiệp, quỹ phúc lợi, nguồn tài chính công đoàn phục vụ cho các hoạt động văn hoá, thể thao phù hợp với tình hình cụ thể và điều kiện của từng đơn vị.

3. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao.

- Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao quần chúng phục vụ các ngày lễ, tết, tạo không khí vui vẻ, lành mạnh trong CNVC - Lao động.

- Ngành sẽ có kế hoạch tổ chức hội diễn, hội thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành vào các năm chẵn.

- Cử cán bộ kiêm nhiệm công tác văn hoá, thể thao theo dõi, quản lý, tham mưu đề xuất và tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao của đơn vị.

- Khuyến khích, mở rộng các hoạt động văn hoá, thể thao giữa các đơn vị trong cụm công đoàn và các đơn vị trong ngành.

4. Vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Trên cơ sở các tiêu chuẩn của cuộc vận động Xây dựng Văn minh Bưu điện, văn hoá cơ quan doanh nghiệp của ngành, các đơn vị vận động cán bộ, công nhân viên tích cực hưởng ứng và thực hiện:

- Xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan, doanh nghiệp văn minh, xanh sạch đẹp, môi trường xã hội lành mạnh, là hạt nhân tiêu biểu của khu dân cư, cộng đồng xã hội nơi cư trú.

- Phát huy vai trò gương mẫu của những đơn vị đạt chuẩn văn hoá (được công nhận là đơn vị văn hoá), để trở thành điểm sáng văn hoá trong khu vực và trên địa bàn dân cư. Đẩy mạnh và đổi mới hoạt động cụm công đoàn, nhất là hoạt động văn hoá thể thao trong ngành.

- Tập trung xây dựng “văn hoá cơ quan doanh nghiệp”, đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và sự phát triển bề vững trong hội nhập và cạnh tranh của doanh nghiệp. Nâng cao uy tín doanh nghiệp, giữ và phát triển thị trường, khách hàng.

- Đẩy mạnh công tác phòng chống và vận động cán bộ công nhân viên lao động đấu tranh với các tệ nạn xã hội như ma tuý, mãi dâm HIV, AISD....Thực hiện văn minh trong cưới hỏi, tang lễ, lễ hội, thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

- Vận động cán bộ công nhân viên giúp nhau làm kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ.

5. Vận động người lao động tham gia cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

- Các đơn vị tổ chức vận động và tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên, lao động tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ.

- Tạo cơ sở vật chất như sân bãi, nhà tập, dụng cụ tập luyện.

- Tổ chức hội thao tạo động lực cho phong trào thể dục thể thao, lựa chọn những vận động viên tiêu biểu làm nòng cốt cho phong trào để tham gia thi đấu và giao lưu với các đơn vị.

6. Chỉ đạo, vận động các hoạt động xã hội, từ thiện.

- Tiếp tục duy trì và sử dụng có hiệu quả quỹ chính sách xã hội, quỹ khuyến khích tài năng Bưu điện.

- Vận động cán bộ, công nhân viên, lao động tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện lá lành đùm lá rách, xoá đói giảm nghèo, tình hữu ái giai cấp.

III. TIÊU CHUẨN ĐƠN VỊ CÓ ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ

(theo quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam)

1. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ đoàn  kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng và thực hiện tốt các quy chế trong hoạt động của đơn vị.

2. Môi trường văn hoá lành mạnh, nơi làm việc, ở xanh, sạch, đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Xây dựng tác phong công nghiệp, khoa học, văn minh.

3. Gia đình công nhân viên chức, lao động thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá, khu tập thể văn hoá, thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. Tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

4. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội. Bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho công nhân viên chức lao động. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

5. Có kế hoạch thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất theo quy định cho các thiết chế thể thao. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao quần chúng, thu hút đông đảo người lao động sinh hoạt và tập luyện.

Thực hiện chương trình “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong công nhân viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2006 -2010” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hoá thông tin, Uỷ ban Thể dục thể thao phát động, trên cơ sở nội dung 3 cuộc vận động trong đó có cuộc vận động Xây dựng văn minh Bưu điện, văn hoá cơ quan doanh nghiệp do CĐBĐVN phát động, nhằm tạo nên sự tự giác tham gia thực hiện của mọi người, góp phần quan trọng cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình phát triển mới.

Thủ tục đăng ký và công nhận đơn vị Văn hoá được thực hiện theo quy định tại văn bản 636/TĐ-CĐBĐ ngày 23/8/2004 của Công đoàn Bưu điện VN.

Nhận được văn bản này, đề nghị công đoàn các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả, đề xuất các kiến nghị về Công đoàn Bưu điện Việt Nam (Ban Thi đua – TT).
 
                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN
                                PHÓ CHỦ TỊCH
                                 Đã ký: Đinh Văn Hán