Tìm kiếm:
TẬP HUẤN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
09/08/2004

Một số vấn đề về công tác tài chính công đoàn

1. Điều lệ Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam.

2. Nghị quyết 4a ngày 14/3/2000 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn LĐVN khoá VIII kỳ họp thứ 4 về một số vấn đề trong  công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn.

3. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính – Tổng liên đoàn LĐVN số 76 ngày 16/6/1999 hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.

4. Công văn số 1067TC/CSTC ngày 13/9/1999 của Bộ tài chính  giải thích Thông tư liên tịch số 76  về trích nộp kinh phí công đoàn.

5. Thông tri số 06/TT-TLĐ ngày 20/01/1995 của Tổng liên đoàn LĐVN hướng dẫn thực hiện thu đoàn phí công đoàn.

6. Qui định số 699/QĐ-TLĐ ngày 12/6/2000 của Tổng liên đoàn LĐVN về thu và phân phối tài chính công đoàn.

7. Qui định số 1582/QĐ-TLĐ ngày 09/11/2000 của Tổng liên đoàn LĐVN về nội dung, phạm vi thu – chi quỹ công đoàn cơ sở.

8. Công văn số 1591/TLĐ ngày 13/11/2000 của Ban tài chính Tổng liên đoàn về mục lục thu – chi quỹ công đoàn (dùng cho các công đoàn cấp  trên cơ sở).

9. Qui định tạm thời số 1314 ngày 26/9/2000 của Tổng liên đoàn  LĐVN về thưởng, phạt thu nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn.

10. Thông tư 09 ngày 19/01/2000 của Bộ tài chính về chi phí hoạt động Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp.

11. Công văn số 854/TLĐ ngày 29/5/2001 của Tổng liên đoàn LĐVN: V/v sửa đổi chế độ phụ cấp chủ tịch công đoàn không chuyên trách.

12. Công văn 349/TC-CĐLĐ ngày 4/7/2001 của CĐBĐVN hướng dẫn chi phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách.

13. Quyết định 1488 về quy chế quản lý tài chính – tài sản công đoàn của  TLĐ.

14. Quyết định 395 về quy định biên chế cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sở của TLĐ.

15. Thông tư liên tịch 74/2003 Bộ tài chính – Tổng liên đoàn (1/8/2003) về hướng dẫn phương thức thu nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

16. Mẫu dự toàn và quyết thu thu chi tài chính công đoàn.

 


Các tin, bài liên quan:
 PHẦN THỨ NHẤT: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
 PHẦN THỨ HAI: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
 KẾT LUẬN
 CÂU HỎI THẢO LUẬN