Đã có 32604 đ/c tham gia thi
Tìm kiếm:
PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tài chính, kiểm tra công đoàn, thanh tra nhân dân năm 2011
16:58' - 21/06/2011 (GMT+7)

A. Tài liệu Công tác tài chính công đoàn

Tải phần mềm quản lý tài chính tài sản Công đoàn, phiên bản 03/04/2012 (Download)

B. Hệ thống các văn bản cụ thể như sau:

I. Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán HCSN

1. QĐ số 1573/QĐ-TLĐ ngày 12/10/2006 của Đoàn Chủ tịch TLĐ Lao động VN về việc thực hiện chế độ kế toán HCSN trong các đơn vị kế toán công đoàn

2. Hướng dẫn số 2212/HD-TLĐ ngày 28/12/2010 của TLĐ Lao động VN về thực hiện chế độ kế toán HCSN trong các đơn vị kế toán công đoàn

II. Chế độ thu tài chính công đoàn

1. Quy định số 699/QĐ-TLĐ ngày 12/06/2000 của Tổng liên đoàn LĐVN về việc thu và phân phối tài chính công đoàn

2. Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn LĐVN về việc hướng dẫn trích nộp KPCĐ

3. Hướng dẫn số 2218/HD-TLĐ ngày 08/11/2005 của Tổng liên đoàn LĐVN về việc thưởng, phạt thu nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn

4. Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 01/10/2008 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính về việc trích kinh phí công đoàn đối với các Công đoàn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5. Hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng liên đoàn LĐVN về việc hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn

III. Chế độ chi, quản lý tài chính công đoàn

1. Quyết định số 212/QĐ-TLĐ ngày 16/02/2009 của Tổng liên đoàn LĐVN về việc quy định nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2. Quyết định số 1310/QĐ-TLĐ ngày 30/9/2009 của Tổng Liên đoàn LĐVN quy định về việc sử dụng ngân sách công đoàn tích luỹ trong các cấp công đoàn

3. Quyết định số 1466/QĐ-TLĐ ngày 02/11/2010 của Tổng liên đoàn LĐVN về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

4. Quyết định số 1468/QĐ-TLĐ ngày 02/11/2010 của Tổng liên đoàn LĐVN ban hành mục lục thu, chi ngân sách công đoàn

5. Quyết định số 831/QĐ-TLĐ ngày 02/6/2004 của Tổng Liên đoàn Lao động VN ban hành quy định chế độ trợ cấp tiền mua trang phục cho Cán bộ ủy ban kiểm tra của công đoàn

6. Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho Cán bộ, Công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

7. Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

8. Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

9. Quyết định số 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/09/2007 và Quy định bổ sung số 374/TLĐ ngày 05/03/2008 của Tổng liên đoàn LĐVN về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn

10. Công văn số 374/TLĐ ngày 05/3/2008 của Tổng Liên đoàn Lao động VN quy định bổ sung và hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với CBCĐ

11. Hướng dẫn số 1114/HD-TLĐ ngày 09/7/2009 của Tổng liên đoàn Lao động VN về việc thực hiện quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

12. Quyết định số 1310/QĐ-TLĐ ngày 30/09/2009 của Tổng liên đoàn LĐVN quy định về việc sử dụng ngân sách công đoàn tích lũy trong các cấp công đoàn

13. Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

14. Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007

15. Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

16. Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

17. Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 26/2/2010 của Tổng liên đoàn LĐVN về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách công đoàn

18. Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

19. Công văn số 1387/QĐ-TLĐ ngày 16/6/2005 của Tổng Liên đoàn Lao động VN quy định về tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính; điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán cơ quan công đoàn

20. Thông tư số 96/2010/TT-BTC ngày 05/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nh22ân khách quan

21. Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng liên đoàn LĐVNvề việc ban hành Quy định về nội dung, phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở

22. Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 của Tổng liên đoàn LĐVN về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn

23. Văn bản số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Tổng liên đoàn LĐVN hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn

24. Văn bản số 297/TLĐ ngày 07/3/2011 của Tổng liên đoàn LĐVN V/v thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ

25. Văn bản số 368/TC-CĐBĐ ngày 09/7/2009 của Công đoàn Bưu điện VN về việc triển khai sử dụng phần mềm kế toán công đoàn

26. Văn bản số 497/TC-CĐBĐ ngày 12/8/2009 của Công đoàn Bưu điện VN về việc tăng cường quản lý công tác tài chính công đoàn

27. Văn bản số 779/TC-CĐBĐ ngày 20/10/2010 của Công đoàn BĐVN v/v Lập dự toán thu chi tài chính công doàn nam 2011

28. Văn bản số 352/TC-CĐBĐ ngày 06/4/2011 của Công đoàn BĐVN v/v thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.

B. Công tác kiểm tra công đoàn

1. Các văn bản,  quy phạm pháp luật liên quan

1. Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Luật khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.

4. Nghị định của Chính phủ số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

5. Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995.

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa X, kỳ họp thứ 11 thoong qua ngày 02 tháng 4 năm 2002, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI , kỳ họp thứ 11 thông qua từ ngày 02 tháng 4 năm 2007, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 4 năm 2007.

9. Luật Thanh tra năm 2004,  Nghị định sô 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chỉ thị số 22/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh công tác thanh tra , kiểm tra doanh nghiệp

10. Nghị định của Chính phủ số 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại, tổ cáo về lao động.

11. Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH ngày 7/5/2008 của Bộ lao động và thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫ thi hành một số điều của Bộ luật lao động về khiểu nại , tố cáo về lao động.

12. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2006.

13. Luật công đoàn số 40 LCT/HDDNN do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 1990.

14. Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 133-HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1991 hướng dẫn thi hành luật công đoàn.

15. Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 302/HĐBT ngày 19 tháng 9 năm 1992 về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan.

2 . Các văn bản của Tổng liên đoàn lao động Việt nam và Công đoàn BĐVN

1. Điều lệ Công đoàn Việt Nam

2. Hướng dẫn của đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt nam số 703/HD-TKĐ ngày 6 tháng 5 năm 2009 về thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam khóa X.

3. Quyết định của đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt nam số 530/QĐ-TLĐ ngày 20-3-2006 ban hành về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Quyết định của đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam số 1693/QĐ-TLĐ ngày 31-12-2007 ban hành quyết định ban hành quy định về thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của công đoàn.

5. Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa IX về nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

6. Hướng dẫn số 303/HD-UBKT ngày 02/3/2010 của Ủy ban Kiểm tra Tổng liên đoàn về phân loại Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

7. Kế hoạch kiểm tra số 221/KH-KTr –CĐBĐ ngày 11.3.2011 của Ban Thường vụ CĐBĐVN về kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn công tác tài chính CĐ năm 2011

C. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

1. Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ban hành năm 2004;

2. Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;

3. Luật Khiếu nại tố cáo năm 1998; sửa đổi bổ sung một số điều năm 2004, 2005

4. Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của thanh tra nhân dân;

5. Nghị định sô 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo;

6. Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/2/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước;

7. Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

8. Quyết định số 248/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 16/9/1999 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

9. Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐ- BLĐTBXH ngày 16/5/2005 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Đại hội CNVC trong công ty nhà nước;

10. Công văn số 4394/LĐTBXH ngày 10/12/2010 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn tổ chức Đại hội CNVC trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

11. Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/3/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước;

12. Công văn liên tịch số 15/LT-TĐBCVTVN-CĐBĐ ngày 15/01/2009 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công đoàn Bưu điện Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động hàng năm;

13. Văn bản số 510/CĐBĐ-CSKTXH ngày 03/6/2011 của BTV Công đoàn BĐVN về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 04/NQ-ĐCT của Tổng Liên đoàn về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”

14. Văn bản số 511/QĐ-CĐBĐ ngày 03/6/2011 của BTV Công đoàn BĐVN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn BĐVN;

15. Một số biểu mẫu tham khảo:

     • Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức”

     • Nghị quyết Hội nghị người lao động”

     • Kế hoạch hoạt động của Ban TTND năm ”

--------------------
Chú ý: Các tài liệu trên có thể khai thác từ Mục tra cứu văn bản của website này! 


 In tin này   Gửi tới bạn bè   Thông tin phản hồi
CÁC TIN LIÊN QUAN:
 Một số hình ảnh tập huấn nghiệp vụ tài chính, kiểm tra CĐ, thanh tra nhân dân năm 2011 (30/06/2011)
 Thông báo tổ chức tập huấn nghiệp vụ tài chính, kiểm tra CĐ, thanh tra nhân dân năm 2011 (23/06/2011)
1
CÁC TIN KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC:
 CBCNV, người lao động trong Tập đoàn thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hết sức mình để cùng với Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014 (25/08/2014)
 Phát động thi đua 120 ngày đêm và tôn vinh các điển hình bán hàng giỏi và kỹ thuật giỏi 2014 (25/08/2014)
 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ 4 khóa XIV (21/08/2014)
 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết LT số 08/2009/NQLT/TLĐLĐVN-UBATGTQG và ký kết chương trình phối hợp thực hiện giai đoạn 2014 - 2019 (19/08/2014)
 Tính cách và bản lĩnh được hình thành và rèn đúc qua lịch sử hào hùng (12/08/2014)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
CÁC TIN KHÁC:
 Tập đoàn BCVT Việt Nam tổ chức khóa học cho các nhân viên được tôn vinh điển hình bán hàng giỏi và kỹ thuật viên tiêu biểu đợt 1 (21/08/2014)
 Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển (28/07/2014)
 Cụm Kinh doanh - Phòng chống thiên tai và Cụm Công đoàn số 1Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kinh doanh - Phòng chống thiên tai và công tác Công đoàn năm 2014 (23/07/2014)
 Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước VMS và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ Thông tin & Truyền thông (11/07/2014)
 Công đoàn Bưu điện Việt Nam tham gia các hoạt động hướng về Biển Đông (03/07/2014)
 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VNPT phối hợp tổ chức hội nghị Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và chuyên đề học tập, làm theo đạo đức Hồ Chính (03/07/2014)
 Nhóm công đoàn ASETUC Việt Nam tổ chức Hội thảo “ASEAN và Quyền của Phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm” (02/07/2014)
 Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ (02/07/2014)
 Công bố quyết định thay đổi quyền sở hữu Công ty VMS và Học viện Công nghệ BCVT, theo quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (01/07/2014)
 Công đoàn BĐVN khai giảng lớp Học phần Lý luận nghiệp vụ Công đoàn khu vực phía Nam (27/06/2014)
 Thông báo kết quả thi và đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2012 (03/06/2014)
 Thông báo gia hạn thời gian kết thúc “Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2012” (30/05/2014)
 Công đoàn Bưu điện Việt Nam đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng Nâng cao năng lực trình độ cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới (29/05/2014)
 Bộ Tài liệu Văn hóa VNPT - Sản phẩm kết tinh bản sắc VNPT (28/05/2014)
 Thư của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi Cán bộ, Đoàn viên công đoàn và Công nhân lao động cả nước (27/05/2014)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...