Tìm kiếm:
Ban Nữ công
16/12/2003

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban nữ công thuộc Công đoàn BĐVN (Ban hành theo Quyết định số  837/QĐ-CĐBĐ ngày 30/9/2011 của Công đoàn Bưu điện Việt Nam)

1. Chức năng

 Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Bưu Điện Việt Nam chỉ đạo công tác vận động nữ CNVC-LĐ; chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVC-LĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVC-LĐ. Tham mưu, đề xuất giúp Ban thường vụ tổ chức, triển khai các hoạt động đối ngoại của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất chủ trương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVCLĐ; tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ giữ gìn và phát huy các chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam, phấn đấu lao động giỏi, lao động sáng tạo, đảm bảo hài hòa giữa công việc và gia đình;

- Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu trong nữ CNVCLĐ để biểu dương, khen thưởng;

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến lao động nữ; nghiên cứu và đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi về chính sách, chế độ đối với lao động nữ; đề xuất chăm lo lao động nữ CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ nữ; kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động nữ công cơ sở để đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động; đề xuất và triển khai các hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ.

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới; hướng dẫn, tổ chức, triển khai các hoạt động giới, gia đình và trẻ em.

- Đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động đối ngoại, gồm: Hoạt động đối ngoại theo chương trình hợp tác song phương, đa phương; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn để nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn; triển khai các hoạt động với trách nhiệm là thành viên của Mạng lưới công đoàn quốc tế UNI; các hoạt động của Hội đồng công đoàn các ngành dịch vụ ASEAN (gọi tắt ASETUC).

- Giúp Thủ trưởng cơ quan thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến công tác đối ngoại.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Nữ công do Trưởng Ban quản lý, điều hành và có chuyên viên giúp việc.