Đã có 32604 đ/c tham gia thi
Tìm kiếm:
LUẬT CÔNG ĐOÀN, BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 VÀ CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN:
SỔ TAY PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN:
I. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và hiệu lực thi hành Luật Công đoàn năm 2012
00:00' - 03/05/2013
1. Phạm vi điều chỉnh
Luật Công đoàn năm 2012 quy định về:
- Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động;
- Chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn;
- Quyền, trách nhiệm của đoàn viên
công đoàn;
- Trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn;
- Bảo đảm hoạt động của Công đoàn;
- Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.

2. Đối tượng áp dụng
Luật Công đoàn năm 2012 áp dụng đối với:
- Công đoàn các cấp;
- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp,
tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;
- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn;
- Đoàn viên công đoàn và người lao động.
4. Hiệu lực thi hành
Luật Công đoàn năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/6/2012.
Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực
thi hành từ ngày 01/01/2013 và thay thế
Luật Công đoàn năm 1990.

3. Kết cấu của Luật Công đoàn
Luật Công đoàn năm 2012 gồm 6 Chương, 33 Điều:
- Chương I: Những quy định chung
(09 điều, từ Điều 1 đến Điều 9).
- Chương II: Quyền, trách nhiệm của Công đoàn và đoàn viên công đoàn (10 điều, từ Điều 10 đến Điều 19).
- Chương III: Trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn (03 điều, từ Điều 20 đến Điều 22).
- Chương IV: Những bảo đảm hoạt động của Công đoàn (07 điều, từ Điều 23 đến
Điều 29).
- Chương V: Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn (02 điều,
từ Điều 30 đến Điều 31).
- Chương VI: Điều khoản thi hành
(02 điều, từ Điều 32 đến Điều 33).