Đã có 32604 đ/c tham gia thi
Tìm kiếm:
KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM:
LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN:
6. Thời kỳ hội nhập và phát triển phát triển ngành Bưu điện và chuẩn bị đội ngũ cho Thế kỷ 21
16:58' - 28/06/2012
Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, từ năm 2001 ngành Bưu điện thực hiện sự nghiệp đổi mới và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng bưu chính - viễn thông. Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã cùng với Ngành tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các hội thi trong CBCNVC nhằm tiếp tục thực hiện các mục tiêu: “Chất lượng - Năng suất - Hiệu quả” và chương trình: “Tất cả vì khách hàng”, “Đổi mới tổ chức sản xuất, quản lý, xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý mới”; “Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực CBCNVC” và “Thực hiện chính sách xã hội của Ngành”.
Đặc biệt đã tổ chức thành công Hội nghị Nữ cán bộ công nhân viên chức ngành Bưu điện hướng tới thế kỷ 21. Hội nghị đã ra quyết tâm thư gửi lãnh đạo Ngành thể hiện sự quyết tâm của tập thể nữ CBCNVC toàn ngành thi đua phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi chương trình công tác và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn thể CBCC, CNVC Bưu điện xây dựng Ngành Bưu điện ngày càng lớn mạnh.

- Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam (ngày 28 và 29-5-2003) được diễn ra trong giai đoạn bước vào Thế kỷ 21 và Thiên niên kỷ thứ Ba của nhân loại. Bộ Bưu chính, Viễn thông đã được Quốc hội phê duyệt thành lập và Chính phủ đã có Nghị định 90/2002/NĐ-CP về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông, sự kiện này đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng về quản lý nhà nước của Ngành, đồng thời thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Ngành Bưu điện trong gần 60 năm xây dựng và phát triển.

Trước bối cảnh lịch sử đó, nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là Tổng kết 15 năm đổi mới (3 nhiệm kỳ) và định hướng hoạt động cho những năm chuyển sang thế kỷ mới của Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Với tinh thần: “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới và phát triển”. Công đoàn Bưu điện Việt Nam tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả nhằm vận động cán bộ công chức, công nhân viên chức lao động nêu cao ý chí tiến công, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội trong chiến lược Hội nhập - phát triển của Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động Bưu điện lớn mạnh ngang tầm với yêu cầu CNH - HĐH; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của CBCNVC; Đổi mới tổ chức; nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước với vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Khẩu hiệu hành động với mục tiêu tổng quát:

“Thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của Ngành; chủ động phát triển nhanh và bền vững giành thắng lợi trong Hội nhập kinh tế quốc tế. Đảm bảo công bằng, dân chủ, việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của CBCNVC; xây dựng đội ngũ CBCNVC lao động lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam vững mạnh”.

Đại hội đã quyết nghị những mục tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2003 -2008.

1.  Về sản xuất kinh doanh và phục vụ: Động viên CBCNV, đoàn viên công đoàn phát huy cao độ sức lực và trí tuệ, khai thác có hiệu quả cao nhất về tiền vốn, thiết bị, cơ sở vật chất và các nguồn lực để hoàn thành và vượt mức kế hoạch hàng năm, đạt tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước từ 10% trở lên.

2. Về quản lý: Vận động CBCNV đổi mới tổ chức và nâng cao năng lực quản lý, tạo môi trường và hành lang pháp lý cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy nội lực; chuẩn bị mọi khả năng và điều kiện để giành thắng lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Về đời sống và chính sách xã hội: Trên cơ sở tạo việc làm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống CBCNVC phấn đấu tăng thu nhập hàng năm từ 5% trở lên. Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội; tổ chức, xây dựng và phát huy hiệu quả các cơ sở chăm lo sức khoẻ, các hoạt động văn hoá - thể thao cho CBCNVC.

4. Về Xây dựng đội ngũ: Đổi mới và đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn cho CBCNVC đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn cách mạng mới. Hàng năm bình quân có từ 30 - 35% CBCNV được học tập bằng các hình thức, trong nhiệm kỳ phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ, viên chức có trình độ cao đẳng và đại học từ 35% trở lên.

5. Về xây dựng Tổ chức công đoàn: Nghiên cứu đổi mới tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam phù hợp với giai đoạn mới, theo hướng đổi mới toàn diện mô hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty BCVTVN thành Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Cụm công đoàn, nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn. Phấn đấu hàng năm có 90% trở lên số công đoàn đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ chính và những biện pháp lớn, trong đó tập trung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, truyền thống, ngành nghề; triển khai mạnh mẽ 3 cuộc vận động, trong đó lấy cuộc vận động xây dựng văn minh Bưu điện, văn hoá cơ quan doanh nghiệp là hoạt động xuyên suốt; xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của CBCNVC; đổi mới phương pháp phân phối thu nhập để khuyến khích chất lượng, năng xuất và hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động của Ban nữ công các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động cụm công đoàn v.v...

Qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội (2003 - 2005) với sự hưởng ứng tích cực và sự năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã cho thấy: Nghị quyết Đại hội XII đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ và rộng khắp trong phong trào CBCNVC, góp phần hoàn thành thắng lợi giai đoạn Hội nhập và phát triển, vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới từ những năm đầu thế kỷ 21. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để chuyển đổi Tổng Công ty BCVTVN thành Tập đoàn BCVTVN theo quyết định 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005 về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn BCVT VN và Quyết định số 06/2006/QĐ-TTg ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Công ty mẹ Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông VN.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Bưu điện (tháng 8/2005) Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động nhằm hướng phong trào CBCNVC toàn Ngành hăng hái lao động công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Bộ Bưu chính, viễn thông, Tổng công ty BCVTVN (nay là Tập đoàn) đã tổ chức tổng kết 20 năm đổi mới của Ngành. Trong đó đã khẳng định tổ chức Công đoàn Bưu điện trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Ngành đã giáo dục CBCNVC, đoàn viên công đoàn, nêu cao truyền thống vẻ vang của Ngành, tích cực lao động sản xuất, công tác góp phần thực hiện thắng lợi và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, viễn thông) của Tổng công ty BCVTVN (nay là Tập đoàn BCVTVN).

Trong quá trình phát triển, Công đoàn Bưu điện Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động các hoạt động tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa như vận động CBCNVC nhận phụng dưỡng nhiều bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, ngày vì người nghèo, trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công chức CNVC gặp khó khăn, bệnh tật, hoạn nạn…bằng những ngày lương, nguồn quỹ do CBCNVC tự nguyện đóng góp. Từ các hoạt động đó, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác thương binh, liệt sỹ và phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Ngày 30/8/2007, tại Hà Nội, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Để có thành tích này là cả một quá trình xây dựng và phát triển của Công đoàn Bưu điện VN gắn với lịch sử hình thành, phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam. Các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn Bưu điện đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, anh dũng chiến đấu, hy sinh cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách, tô thắm lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trong thời kỳ mới, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã giáo dục, động viên đoàn viên bắt kịp với xu thế hội nhập, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển nhanh, vượt trội và bền vững, xứng đáng là một Tập đoàn kinh tế mũi nhọn đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát huy thành tích đạt được của những giai đoạn phát triển trong thời gian qua, Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện VN đã được tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 23 đến ngày 25/6/2008). Đại hội diễn ra trong hoàn cảnh đất nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành nhưng bên cạnh đó cũng phải đổi mới hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. Thực hiện thắng lợi mục tiêu giai đoạn Hội nhập – Phát triển góp phần vào sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, phát triển”, Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã đánh giá phong trào CNVC và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ XII (2003 - 2008), đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ XIII (2008 - 2013), nhằm động viên CBCNVC và tổ chức Công đoàn phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”; đoàn kết phấn đấu xây dựng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục phát triển, xây dựng tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam ngày càng vững mạnh; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

5 năm qua, các cấp công đoàn đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam đề ra, vượt qua khó khăn thừ thách, tích cực chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. 5 mục tiêu chủ yếu đã được các cấp công đoàn thực hiện thắng lợi. Hầu hết công đoàn các đơn vị đã tổ chức triển khai đồng bộ và vận dụng sáng tạo 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình; đồng thời cụ thể hoá thành các phong trào thi đua, góp phần động viên cán bộ công chức, CNVCLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với hiệu quả cao. Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao: Phát triển máy điện thoại tăng bình quân 38,28%/năm, số lượng máy điện thoại tăng gấp 3,81 lần so với đầu kỳ 2003; doanh thu bình quân 15,9%/năm; nộp ngân sách tăng bình quân trên 16%, thu nhập bình quân người lao động tăng trên 12% hàng năm, điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện, các chế độ chính sách, các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp được đảm bảo… Đại hội cũng đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động công đoàn của ngành Bưu điện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó nhấn mạnh tới việc công đoàn tham gia xây dựng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển vững mạnh; tham gia giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; tham gia xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động….

Khẩu hiệu hành động với mục tiêu tổng quát:

“Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tham gia quản lý, thực hiện dân chủ, đảm bảo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Góp phần xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ có đủ trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ để xây dựng Tập đoàn BCVT Việt Nam phát triển bền vững, khẳng định vai trò chủ đạo trong lĩnh vực BCVT-CNTT Việt Nam trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước”.

Đại hội đã quyết nghị những mục tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2008 -2013

1. Mục tiêu về sản xuất kinh doanh và phục vụ: Động viên cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động phát huy cao độ sức lực và trí tuệ, khai thác có hiệu quả cao nhất về tiền vốn, thiết bị, cơ sở vật chất và các nguồn lực để hoàn thành và vượt mức kế hoạch hàng năm, đạt tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước từ 10% trở lên, lợi nhuận bình quân hàng năm tăng 5% trở lên.

2. Mục tiêu về đời sống và chính sách xã hội: Trên cơ sở tạo việc làm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống CBCNV, phấn đấu tăng thu nhập hàng năm từ 5% trở lên. Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội; tổ chức, xây dựng và phát huy hiệu quả các cơ sở chăm lo sức khoẻ, các hoạt động văn hoá - thể thao cho CBCNVC.

3. Mục tiêu về xây dựng đội ngũ: Đổi mới và đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn cho CBCNV, đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn cách mạng mới. Hàng năm bình quân có từ 50% lượt CBCNV được đào tạo, 80% lượt CBCNV được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dưới mọi hình thức, phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ, viên chức có trình độ cao đẳng và đại học từ 40% trở lên, giảm số lao động chưa qua đào tạo xuống dưới 2%.

4. Mục tiêu về xây dựng tổ chức Công đoàn: Nghiên cứu đổi mới tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam phù hợp với giai đoạn mới; Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động cụm công đoàn, nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn. Phấn đấu hàng năm có 95% trở lên số công đoàn đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó có 35% đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc, không có công đoàn cơ sở yếu kém. Trong nhiệm kỳ phát triển được 15.000 đoàn viên công đoàn, 50% cán bộ công đoàn chuyên trách là Chủ tịch, Phó Chủ tịch có trình độ về công đoàn từ Đại học phần trở lên, 80% cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn nghiệp vụ công đoàn. Bồi dưỡng giới thiệu trên 5000 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Công đoàn Bưu điện Việt Nam tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, đoàn viên và tổ chức triển khai tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 6 khoá X của Đảng về Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cả nhiệm kỳ, được cụ thể hoá thành 03 Cuộc vận động và 05 Chương trình hành động như sau:

 Ba cuộc vận động:

1- Lao động giỏi, lao động sáng tạo;

2- Xây dựng văn minh Bưu điện, văn hoá doanh nghiệp;

3- Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh;

 Năm chương trình hành động:

1- Tham gia xây dựng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững - là Tập đoàn kinh tế mạnh hàng đầu Việt Nam;

2- Tham gia giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH đất nước;

3- Tham gia xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động;

4- Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh;

5- Nâng cao bản lĩnh chính trị, vị trí, vai trò của nữ cán bộ CNVC Bưu điện trong công tác, gia đình và xã hội.

Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới, là điều kiện thuận lợi để đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam ngày càng lớn mạnh; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển Bưu chính - Viễn thông giai đoạn 2006 - 2010 và chiến lược phát triển BCVT đến năm 2010, định hướng đến 2020; góp phần xứng đáng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 20 - Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá X và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam phát triển vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Năm 2009, cùng với sự phát triển chung của đất nước, của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần cùng Tập đoàn thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Nhiều chương trình hoạt động lớn, có ý nghĩa thiết thực đã được triển khai và mang lại hiệu quả to lớn, như: Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã thực hiện tốt chức việc vận động CB, CNVC-LĐ thực hiện thắng lợi Chỉ thị liên tịch về công tác thi đua năm 2009 của Tổng Giám đốc Tập đoàn và CĐBĐVN, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết 136 của Đảng uỷ Tập đoàn BCVTVN, cùng Tập đoàn hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch SXKD năm 2009, góp phần để Tập đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Vận động đoàn viên, CNVC tham gia cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 80 năm một chặng đường lịch sử”, kết quả CĐBĐVN đã đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhất cá nhân, được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen.

Ngày 19/4/2008, ngày 16/5/2012 VNPT đã phóng thành công vệ tinh viễn thông Việt Nam VINASAT-1, VINASAT-2 lên quỹ đạo thể hiện chủ quyền quốc gia trong không gian, góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngày 22/12/2009, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 2056/QĐ-CTN về việc phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo từ năm 1999 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 20/1/2010, tại Thủ đô Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Đây là kết quả của sự nỗ lực của một tập thể hơn 9 vạn CBCNV, là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ CBCNV VNPT, thể hiện sự tiếp nối xứng đáng truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH đất nước của ngành Bưu điện.

Năm 2010, phong trào CNVC và hoạt động công đoàn của Công đoàn Bưu điện Việt Nam được triển khai trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng. Bên cạnh đó, thị trường BCVT - CNTT tiếp tục cạnh tranh ngày càng gay gắt, đã ảnh hưởng đến sự phát triển của Tập đoàn BCVT Việt Nam và phong trào CNVC, hoạt động của Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Để vượt qua những khó khăn khách quan và chủ quan, trước sự đòi hỏi của phong trào CNVC là phải đổi mới trong phương pháp chỉ đạo, lấy hiệu quả tổ chức thực hiện làm thước đo cho mọi hoạt động công đoàn; phát huy truyền thống vẻ vang của Tập đoàn, nguồn nội lực vô giá cho giai đoạn phát triển mới, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với sự phát triển của Tập đoàn, động viên cán bộ, đoàn viên thi đua lao động, công tác thực hiện thắng lợi chương trình công tác, vượt mức các chỉ tiêu SXKD trong năm như phong trào “Đóng góp nhỏ hiệu quả lớn”, mà cụ thể là phong trào “Người VNPT sử dụng dịch vụ sản phẩm VNPT”, phong trào “Sáng tạo VNPT”, phong trào “Nụ cười VNPT”. Thông qua các phong trào thi đua, đã tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi mới cùng toàn Tập đoàn thực hiện thắng lợi toàn diện chương trình công tác và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo tinh thần Nghị quyết 01-NQ/ĐUTĐ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 -2010 của Nhà nước.

Từ những định hướng đúng trong công tác chỉ đạo và sự sáng tạo trong tổ chức triển khai, năm 2010 Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã cùng lãnh đạo Tập đoàn BCVT Việt Nam, vận động CBCNVC thi đua lao động, công tác góp phần cùng Tập đoàn thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010, tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ những năm tới.

Năm 2011, hoạt động phong trào CNVC và hoạt động công đoàn đã năng động hơn, sáng tạo hơn, phối hợp với chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Hoạt động công đoàn các cấp tập trung vào: Nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức công đoàn theo định hướng tái cấu trúc lại bộ máy SXKD của Tập đoàn, tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn, góp phần cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Tiếp tục vận động CBCNVC-lao động thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ đoàn viên đổi mới tư duy trong SXKD, thực hiện tốt chủ trương sử dụng chung cơ sở hạ tầng và phối hợp kinh doanh, tiết kiệm chi phí, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, phục vụ… Xây dựng đội ngũ CNVC-lao động ngày càng lớn mạnh, đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Duy trì, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng sống cho CNVC-lao động. Giữ gìn, phát huy và làm sáng mãi truyền thống người Bưu điện.
Năm 2012, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đề ra 6 mục tiêu chủ yếu, trong đó, tập trung phát động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, chủ động tháo gỡ khó khăn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế kinh tế nội bộ, đẩy mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng, phối hợp sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của Tập đoàn; phấn đấu năng suất lao động tăng 20% trở lên; thu nhập của người lao động tăng 10% trở lên…
 
CÁC TIN LIÊN QUAN:
 1. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) (28/06/2012)
 2. Thời kỳ xây dựng CNXH ở Miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà (1954 - 1965) (28/06/2012)
 3. Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Miền Bắc, giải phóng Miền Nam, thống nhất nước nhà (1966 - 1975) (28/06/2012)
 4. Thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1976 - 1986) (28/06/2012)
 5. Thời kỳ đổi mới và tăng tốc độ phát triển ngành Bưu điện (1986 - 2000) và chuẩn bị đội ngũ cho Thế kỷ 21 (28/06/2012)
1
CÁC TIN KHÁC:
 65 năm những mốc son lịch sử (22/03/2012)
 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam (28/06/2012)
 Phần thứ nhất: Sơ lược về sự hình thành và quá trình phát triển (28/06/2012)
 Phần thứ hai: Truyền thống 65 năm qua các giai đoạn cách mạng của dân tộc (28/06/2012)
 Phần thứ ba: Những phần thưởng được Đảng, Nhà nước và các tổ chức trao tặng cho cán bộ công nhân viên chức Bưu điện và tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam (28/06/2012)
 Phần thứ tư: Phát huy truyền thống, vững bước đi lên, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới (28/06/2012)
1