Đã có 32604 đ/c tham gia thi
Tìm kiếm:
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ:
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP:
Xác định số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành công đoàn như thế nào?
08:35' - 26/04/2008
Xác định số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành công đoàn cần thực hiện qua 2 phương pháp sau:
1. Phương pháp xác định ban đầu:
- Trước hết cần phải căn cứ vào tiêu chuẩn uỷ viên Ban Chấp hành công đoàn; lấy tiêu chuẩn cán bộ làm cơ sở trong việc giải quyết mối quan hệ giữa số lượng và cơ cấu Ban Chấp hành, coi tiêu chuẩn là gốc và có tính chất quyết định. Do vậy, không được vì cơ cấu mà xem nhẹ hoặc hạ thấp tiêu chuẩn.

- Để có được số lượng Ban Chấp hành ban đầu, cần phải căn cứ phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới, kết hợp tình hình thực tế về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ở ngành, địa phương, đơn vị mình và yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo phong trào để từ đó dự tính số lượng Ban Chấp hành.
- Căn cứ vào số lượng đoàn viên, công nhân viên chức, số lượng đầu mối chỉ đạo, tính chất và phạm vi hoạt động (phạm vi rộng, phân tán lưu động).

2. Phương pháp xác định cụ thể:

Từ kết quả của phương pháp xác định ban đầu, tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ công đoàn hiện có và căn cứ vào tiêu chuẩn uỷ viên Ban Chấp hành, đối chiếu với số lượng, cơ cấu đã dự kiến theo phương pháp xác định ban đầu để xem xét, tăng giảm số lượng, điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp.
 
CÁC TIN LIÊN QUAN:
 Những căn cứ xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn là gì? (26/04/2008)
 Cơ sở để xác định mục đích, yêu cầu đại hội công đoàn các cấp? (26/04/2008)
 Có bao nhiêu loại văn bản cần chuẩn bị cho đại hội? (26/04/2008)
 Đề cương báo cáo của Ban Chấp hành trình đại hội cần đề cập đến những nội dung cơ bản nào? (26/04/2008)
 Căn cứ nào để xác định thời gian tổ chức đại hội công đoàn? (26/04/2008)
 Chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội công đoàn là trách nhiệm của ai? Tổ chức phân công như thế nào? (26/04/2008)
 Để chuẩn bị cho đại hội công đoàn cấp mình, Ban Tổ chức (hoặc bộ phận giúp việc) cần tham mưu cho Ban Thường vụ những vấn đề gì? (26/04/2008)
 Trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp đối với đại hội công đoàn cấp dưới như thế nào? (26/04/2008)
 Trách nhiệm của cấp uỷ Đảng cùng cấp trong việc chỉ đạo đại hội công đoàn như thế nào? Sự phối hợp giữa Ban Chấp hành công đoàn và chính quyền gồm những vấn đề gì? (26/04/2008)
 Để chuẩn bị đại hội công đoàn cấp mình, Ban Chấp hành cần tiến hành những công việc gì để chỉ đạo công đoàn cấp dưới và xin ý kiến công đoàn cấp trên? (26/04/2008)
1 2
CÁC TIN KHÁC:
 Lời giới thiệu (26/04/2008)
 Đại hội công đoàn là gì? (26/04/2008)
 Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ gì? (26/04/2008)
 Thế nào gọi là đại hội toàn thể? Đại hội đại biểu? (26/04/2008)
 Nhiệm kỳ của đại hội công đoàn các cấp? Cơ quan nào có quyền triệu tập đại hội nhiệm kỳ? (26/04/2008)
 Đại hội đại biểu khác với hội nghị đại biểu ở những điểm gì? (26/04/2008)
 Thế nào là đại hội nội bộ? Ai có quyền quyết định? Nội dung nhiệm vụ của đại hội nội bộ? (26/04/2008)
 Trường hợp nào thì được kéo dài thời gian của nhiệm kỳ đại hội? (26/04/2008)
 Đại hội toàn thể, đại hội đại biểu, hội nghị đại biểu, hội nghị toàn thể, hội nghị Ban Chấp hành được tổ chức như thế nào mới có giá trị? (26/04/2008)
 Ngoài chương trình nghị sự chung của đại hội công đoàn, cần phải thiết kế chương trình điều hành của Đoàn Chủ tịch như thế nào? (26/04/2008)
1